Служіння ХСП було представлено на онлайн-зустрічі ENC

13-14 листопада в онлайн-форматі проходила щорічна зустріч Мережі Європейських Спільнот (ENC), до складу якої, зокрема, входить Об’єднання Католицьких Спільнот (до ОКСу належить близько 50 римсько-католицьких і греко-католицьких харизматичних спільнот України). У програмі зазначеної зустрічі, яка цього року носила назву ENC-Gathering 2020, було також передбачено презентацію служіння Християнської Служби Порятунку. Презентація отримала таку назву» «Християнська Служба Порятунку на полях воєнних дій на сході України». Сама презентація складалася з двох частин – розмовного представлення, яке здійснила служитель лідерської команди  Молитовного Щита ХСП Світлана Галак, та відео-ролику, присвяченого служінню ХСП у зоні бойових дій на Донбасі. Далі пропонуємо вашій увазі повну версію відео-презентації ХСП, а також текст представлення українською та англійською мовами.

“Я Світлана Галак – служитель Християнської Служби Порятунку і від імені всієї нашої команди мені довірили  коротко розказати про наше служіння.  Отже що варто знати про ХСП? Принайймі три речі.

Перше – Християнська Служба Порятунку виникла і діє в середовищі Об’єднання Католицьких Спільнот, починаючи з грудня 2015 року. Служіння було започатковано католицькою харизматичною спільнотою «Мараната» у Києві і згодом воно охопило також і інші спільноти зі складу ОКСу. Католики складають основу корпусу служителів ХСП. Однак, водночас з самого моменту свого заснування ХСП була і залишається екуменічним служінням, відкритим для участі християн з будь-яких конфесій та деномінацій. Серед нас крім римо-католиків і греко-католиків присутні також православні, п’ятидесятники, баптисти, месіанські євреї, харизмати, реформати, лютерани і адвентисти. Коли ми спільно діємо під егідою Християнської Служби Порятунку, то кожний з нас зберігає свою канонічну ідентичність, але над нашими головами розвівається єдиний прапор – прапор з Іменем нашого неподільного Месії Ісуса Христа. У нас одне Євангеліє, одне серце і одна місія на всіх.

Друге – служіння Християнської Служби Порятунку стало відповіддю українських християн на війну з Росією, яка ось уже більше шести років триває на сході нашої країни. На цій війні тисячі загиблих, десятки тисяч фізично покалічених, сотні тисяч психологічно травмованих, мільйони вимушених переселенців. Чи може Церква за таких умов продовжувати жити як раніше? І чи може наше християнство обмежуватися територією наших храмів? Бо інакше у якого Бога ми віримо і яке Євангеліє проповідуємо. Капелани, рятувальники, місіонери, молитовники, фронтові євангелісти – ось грані нашого служіння. Бо ми віримо, що наше покликання сьогодні бути там, де треба омивати кров, осушувати сльози і сіяти мир, де Божа Любов має  явитися в повноті у життях людей, які постраждали від війни. Адже у ці Останні Дні Христова Церква має бути готова до дії в умовах переслідувань і гонінь, воєн і соціальних конфліктів, епідемій і природніх катаклізмів, техногенних катастроф і екологічних лих.

І нарешті третє – ми усвідомлюємо, що нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах (Ефесянам 6:12). Ось чому ми діємо не лише у світі фізичному, але й у світі духовному. Адже місія Ісуса Навина, який веде фізичну битву з амаликитянами за волю свого народу у земній долині, буде безнадійною без духовної місії Мойсея, Ааарона і Хура там, на висоті. Тому невід’ємною частиною служіння Християнської Служби Порятунку є також і побудова Молитовного Щита. Звичайно ж ми молимося за мир в Україні, за руйнування духовних твердинь в її історії, за те, щоби наша країна була територією Царства Божого, а наш народ залишався християнською нацією. Але водночас ми духовно заступаємося за Європу, Росію та Ізраїль, а також разом з литовськими та польськими молитовниками духовно огортаємо народи країн Міжмор’я – регіону між Балтійським і Чорним морями. Ми також молимося за Церкву, щоби вона сьогодні безкомромісно та відважно залишалася сіллю для землі, яка потопає у скверні гріха, і світлом для світу, який все більше занурюється у темряву.

Отож, брати і сестри, користуючись цією можливістю, ми просимо кожного з вас підтримати нас у служінні Християнської Служби Порятунку. Так, більшість з вас географічно  знаходиться далеко від нашої фізичної війни. Однак, наша духовна війна не має кордонів. І ми можемо всі разом будувати наш спільний Молитовний Щит. Саме до цього ми зараз вас і закликаємо. І хай Господь благословить всіх нас на цьому шляху”.

“My name is Svitlana Galak, I am a minister of the Christian Salvation Service, and on behalf of our entire team, I have been entrusted with a brief account of our ministry. So what is there to know about CSS? At least three things.

The first is that the Christian Salvation Service originated and has been operating within the Union of Catholic Communities since December 2015. The ministry was started by the charismatic Catholic community called Maranata in Kyiv and later encompassed other communities of the UCC as well. Catholics form the basis of the corps of CSS ministers. However, at the same time, since its foundation, the CSS has been and remains an ecumenical ministry open to Christians of all faiths and denominations. In addition to Roman Catholics and Greek Catholics, we also include Orthodox, Pentecostals, Baptists, Messianic Jews, Charismatics, Reformers, Lutherans, and Adventists. When we work together under the auspices of the Christian Salvation Service, each of us retains own canonical identity, but a single flag flies above our heads – a flag with the Name of our indivisible Messiah Jesus Christ. We have one gospel, one heart and one mission for all.

The second is that the ministry of the Christian Salvation Service was the response of Ukrainian Christians to the war with Russia, which has been going on in the east of our country for more than six years. In this war, thousands were killed, tens of thousands were physically crippled, hundreds of thousands were psychologically injured, and millions were displaced. Under such conditions, can the Church continue to live as before? And can our Christianity be limited to the territory of our churches? For otherwise in what God do we believe and what gospel do we preach?

Chaplains, rescuers, missionaries, prayer leaders, front-line evangelists – these are the facets of our ministry.

Because we believe that our vocation today is to be where it is needed to wash blood, dry tears and sow peace, where God’s Love must be fully manifested in the lives of people who have suffered from war. After all, in these Last Days the Church of Christ must be ready to act in conditions of persecutions and pursuits, wars and social conflicts, epidemics and natural disasters, man-made disasters and environmental disasters.

And finally the third is that we realize that we need to struggle not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms (Ephesians 6:12). That is why we act not only in the physical world, but also in the spiritual world. After all, the mission of Joshua, who is waging a physical battle with the Amalekites for the will of his people in the earthly valley, will be hopeless without the spiritual mission of  Moses, Aaron, and Hur there, on high places.

Therefore, the development of a Prayer Shield is an integral part of the ministry of the Christian Salvation Service. Of course, we pray for peace in Ukraine, for the destruction of spiritual strongholds in its history, for our country to be the territory of the Kingdom of God, and for our people to remain a Christian nation. But at the same time, we are spiritually advocating for Europe, Russia and Israel, and together with Lithuanian and Polish prayer leaders, we are spiritually embracing the peoples of the Intermarine, the region between the Baltic and Black Seas.

We also pray for the Church today that it would uncompromisingly and courageously remain the salt for the earth, which is drowning in the defilement of sin, and the light for the world, which is increasingly plunged into darkness.

Therefore, brothers and sisters, taking this opportunity, we ask each of you to support us in the ministry of the Christian Salvation Service. Yes, most of you are geographically far from our physical war.

However, our spiritual warfare has no borders. And we can all develop our common Prayer Shield together. That is what we are calling on you to do now. And may the Lord bless us all along the way”.

Be the first to comment on "Служіння ХСП було представлено на онлайн-зустрічі ENC"

Залишити відповідь